Publikacje - Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Przejdź do treści
Publikacje zespołu
2024
Adamczyk P., Biczak J., Kotlarska K., Daren A., Cichocki Ł., On the specificity of figurative language comprehension impairment in schizophrenia and its relations to cognitive skills but not psychopathological symptomps – Study on metaphor, humor and irony.

Fusinska-Korpik, A., Gacek, M., Decision-making regarding social situations in people with intellectual disability at different stages of the decision-making process.
Guzek K., Stelmach A., Rożnowska A., Najbar I., Cichocki L., Sadakierska- Chudy A., A Preliminary Study of Genetic Polymorphisms Potentially Related to the Adverse Effects of Aripiprazole.

Pragnący K., Schmidt K., Hejna M., Spektrum autyzmu - studium przypadku.

Walczewski K., Korzeniowski W., Najbar I., Pruss M., Ferlak A., Fusińska – Korpik A., Aspekty terapeutyczne oddziału zamkniętego. Część II.

Walczewski K. red. Odyseja psychiatryczna. Schizofrenia – analiza procesów leczących.
Kotlarska K., Wielgus B., Cichocki Ł., Phenomenology of the COVID-19 Pandemic Experience in Patients Suffering from Chronic Schizophrenia—A Qualitative Analysis.

Witkoś J., Fusińska – Korpik A., Hartman – Petrycka M., Nowak A., An assessment of sensory sensitivity in women suffering from depression using transcutaneous electrical nerve stimulation.
Publikacja 9 maja 2022
Wieczorek A., Fusińska-Korpik A., Cichocki Ł., Program edukacyjny „Kontakt w leczeniu” - opis, cele, podstawy teoretyczne.
Biczak J., Iniewicz G., Cichocki Ł., Poczucie koherencji i wpływu na przebieg choroby u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii a ich jakość życia – badania pilotażowe.
Fusińska-Korpik A., Gacek M., Decision-making in people with mild intellectual disability: Relations with intelligence and a measure of executive unctioning,
Cichocki Ł., Pacjent z myślami samobójczymi. Postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego.
Lekarz Rodzinny - wydanie specjalne 1/2021: 60-62
Walczewski K., Maile wysyłane do oddziału zamkniętego jako czynnik leczący w hybrydowej terapii ambulatoryjnej pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii.
Błądziński P., Hat M., Daren A., Kruk D., Depukat A., Cichocki Ł., Wojtasik-Bakalarz K., Bryła M.,Wronkowicz K., Dudek M., Prus-Piotrowicz M., Łukawska M., Kędziora-Wysocka M., Woszczenko A., Cechnicki A., Subiektywna ocena przyjęcia i pierwszych dni hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym z perspektywy pacjentów.
Gacek M., Krzywoszanski Ł., Fusińska – Korpik A., The revised Edward Zigler Yale-Personality Questionnaire (EZPQ) for persons with intellectual disability: A new four-factor structure in confirmatory factor analysis.
Siepsiak M., Sobczak A.M., Bohaterewicz B., Cichocki Ł., Dragan W.Ł., Prevalence of Misophonia and Correlates of Its Symptoms among Inpatients with Depression.
Walczewski K., Mysiński A., Badura M., Dostrzec piękno psychiatrii. Doświadczenia młodych lekarzy i wspieranie ich rozwoju zawodowego.
Kotlarska K., Smyk P., Najbar I., Model Pracy Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Kraków-Podgórze II w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Wielgus B., Urban W., Patriak A., Cichocki Ł., Badanie związków między elastycznością psychologiczną, uważność, funkcjonowanie psychosomatyczne i lęk podczas pandemii COVID - 19: analiza ścieżki.
Examining the associations between psychological flexibility, mindfulness, psychosomatic functioning and anxiety during COVID - 19 pandemic: a path analysis.
Cichocki Ł., Karbownik M., Nowe technologie a zdrowie psychiczne – szanse i trudności.
Walczewski K., Fusińska-Korpik A., Korzeniowski W., Cichocki Ł., Aspekty terapeutyczne oddziału zamkniętego,
Niezgoda E., Wieczorek A., Biernacka E., Synówka K., Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic – opis modelu.
Cichocki Ł., Arciszewska A., Błądziński P., Hat M., Kalisz A., Cechnicki A. Różnice w subiektywnej jakości życia osób z diagnozą schizofrenii pomiędzy uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej a osobami pracującymi w Zakładzie Pracy Chronionej.
Cichocki Ł. Zespół leczenia środowiskowego – świeżym okiem.
Cichocki Ł., Walczewski K., Kędziora-Wysocka M., Pragnący K., Marycz A., Smyk P., Depukat A. Doświadczenie tworzenia i wprowadzania zajęć z zakresu propedeutyki psychiatrii dla studentów medycyny – szanse i trudności.
Pragnący K. Trudności w leczeniu zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego z zastosowaniem psychoterapii poznawczo – behawioralnej – opis przypadku.
Pragnący K. Diagnostyka i leczenie zaburzeń hipochondrycznych, lęku panicznego i osobowości zależnej z zastosowaniem CBT i terapii schematów.
Cichocki Ł., Plencler I., Cegiel B. Od inności do bliskości. Refleksje wokół procesu zdrowienia pacjenta z diagnozą schizofrenii leczonego w systemie opieki środowiskowej.
Walczewski K., Funkcja komunikacji mailowej w standardowym leczeniu osoby chorującej na schizofrenię. Mowa ewakuacyjna, naprawcza czy twórcze poszukiwanie porozumienia?
Depukat A., Wieczorek A. Miejsce pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości w systemie opieki psychiatrycznej – grupa „no option” . Studium przypadków pacjentek objętych leczeniem na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz pacjentki korzystającej z leczenia specjalistycznego.
Pragnący K., Fusińska-Korpik A. Jak rozwiązać konflikt? Narzedzia skutecznej komunikacji w sytuacjach trudnych.
Cichocki Ł. Wiara a zdrowie psychiczne – trudności i szanse. Perspektywa terapeuty.
Cichocki Ł., Wieczorek A., Hat M., Pragnący K., Depukat A. Trauma a zdrowie psychiczne. Antoni Kępiński in memoriam.
Depukat A., Byrgiel M., Szaraniec R. Dlaczego planowana reforma psychiatrii wywołuje tak wiele kontrowersji?
Mazur I., Depukat A., Jończyk J., Karniej P. The Application of Lean Management in the Management of the Psychiatric Care System in the Regional Model of Psychiatric Care in Denmark (the Region of Zealand).
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Walczewski K., Słowik P., Muldner-Nieckowski Ł. Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności. Przebieg i analiza uzyskanych wyników badań.
Słowik P., Walczewski K., Muldner-Nieckowski Ł. Związki pomiędzy poziomem depresji a obszarami zadowolenia i prężnością osób zgłaszających się na poradę profilaktyczną. Przebieg i analiza badań. W: Borzęcki A., (red.), Środowisko a zdrowie, Wyd. Norbertinum Drukarnia-Księgarnia, Lublin 2017: 467-477.
2017
Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29
Wróć do spisu treści